Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

 

   
             

image

LATAR BELAKANG

Tabika Perpaduan mula diperkenalkan pada tahun 1976 di bawah Rancangan Perhubungan Masyarakat, Lembaga Perpaduan Negara, Jabatan Perdana Menteri. Pada ketika itu Lembaga Perpaduan Negara telah dipertanggungawabkan ke atas semua perkara berhubung dengan soal-soal perhubungan kaum dan perpaduan negara. Sebanyak 25 buah kelas Tabika Perpaduan diwujudkan sebagai projek rintis di pinggir bandar dan bandar. Matlamat utama penubuhannya pada ketika itu adalah untuk memupuk semangat muhibah dan perpaduan antara kaum.

Pada peringkat awal penubuhan Tabika Perpaduan, sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Kebajikan Tabika Perpaduan (JKTP) yang berperanan untuk menjalinkan kerjasama dengan guru bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di luar kelas bersama komuniti. Pada tahun 1997, Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP) telah ditubuhkan bagi menggantikan JKTP.

Seiring dengan keperluan semasa, penubuhan Tabika Perpaduan telah diperluaskan di mana sehingga tahun 1997, sebanyak 1,073 buah Tabika Perpaduan telah ditubuhkan. Sejajar dengan perubahan ini, konsep Tabika Perpaduan juga ditukar daripada Konsep Muhibah kepada Konsep Pemasyarakatan Tabika Perpaduan. Konsep Pemasyarakatan Tabika Perpaduan bertujuan untuk menggalakkan penglibatan komuniti setempat dalam aktivit-aktiviti Tabika Perpaduan termasuklah aktiviti kebajikan, kerohanian, keselamatan, rekreasi dan riadah.

Berikutan penubuhan Kementerian Perpaduan Negara (KPN) pada 10 Mac 2020, konsep Tabika Perpaduan telah dimantapkan dengan memberi tumpuan kepada penghayatan pendidikan Rukun Negara dan nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara. Sehingga 31 Disember 2020, terdapat sebanyak 1,781 buah Tabika Perpaduan di seluruh negara. Penubuhan Tabika Perpaduan masih kekal dalam kawasan bandar dan pinggir bandar. Bermula tahun 2021, Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional akan memastikan penubuhan kelas-kelas baharu Tabika Perpaduan dilaksanakan secara lebih terancang.

SEJARAH TABIKA PERPADUAN

 

 

OBJEKTIF

Membentuk Murid Yang Mempunyai Semangat Patriotisme dan Semangat Perpaduan

 • Murid dapat menunjukkan semangat cintakan negara
 • Murid dapat meraikan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada di negara kita

Membentuk Kemenjadian Murid Dan Memperkembangkan Konsep Kendiri

 • Murid berpotensi untuk berfikir secara kritis dan kreatif serta responsif dalam sesi pembelajaran
 • Murid menampilkan peribadi dan perwatakan yang positif


PENDIDIKAN KO-KURIKULUM

Tabika Perpaduan mengikuti dan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) ini mengandungi enam (6) tunjang sebagai asas utama pembelajararan iaitu :

 

 

Matlamat KSPK ini adalah untuk memperkembangkan potensi murid seawal usia empat (4) hingga enam (6) tahun secara holistik dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Berdasarkan matlamat dan enam (6) tunjang yang digariskan di bawah KSPK tersebut Kementerian Perpaduan Negara telah membangunkan modul pendidikan khusus bagi Tabika Perpaduan berasaskan Rukun Negara. Elemen kenegaraan dan perpaduan yang merupakan nilai tambah yang diterapkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika Perpaduan adalah bertujuan untuk menyemai dan memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam diri murid seawal usia empat (4) hingga enam (6) tahun. Nilai tambah yang dihasilkan bukan sahaja melalui aktiviti kurikulum tetapi turut diterapkan dalam aktiviti kokurikulum.


PELAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TABIKA PERPADUAN

Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tabika Perpaduan 2021-2030 merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara untuk memberi suntikan dan nafas baharu kepada program Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan. Matlamat pelan ini adalah untuk memperkukuh dan memantapkan peranan Tabika Perpaduan sebagai institusi pendidikan awal kanak-kanak dalam memperkembangkan potensi serta melahirkan murid yang mempunyai semangat cintakan negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tabika Perpaduan 2021-2030 ini merangkumi pemantapan dan pengukuhan yang menyeluruh meliputi aspek kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP), guru Tabika Perpaduan, tadbir urus, jalinan kerjasama dan sistem pemantauan. Bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tabika Perpaduan 2021-2030 menggariskan enam (6) teras iaitu :

 

Memantapkan elemen kenegaraan, perpaduan dan nilai murni dalam kurikulum pengajaran dan pembelajaran Tabika Perpaduan;

 

Memantapkan kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP);

 

Memantapkan profesionalisme dan kepakaran guru Tabika Perpaduan;

 

Memantapkan tadbir urus pengurusan dan pengoperasian Tabika Perpaduan;

 

Mengukuhkan jalinan kerjasama Tabika Perpaduan bersama komuniti; dan

 

Memperkasakan mekanisme pemantauan dan penilaian pengurusan dan pengoperasian Tabika Perpaduan.

Enam (6) teras ini adalah selari dengan aspirasi dan strategi Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030. Pelan ini juga adalah menepati aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Sebanyak 14 strategi dan 40 program telah disusun dalam usaha untuk memperkasakan Tabika Perpaduan sebagai sebuah institusi pendidikan yang berupaya membentuk dan memperkembangkan potensi murid yang berumur di antara empat (4) hingga enam (6) tahun. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara menyeluruh dan bersepadu merangkumi aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rohani berasaskan kepada penghayatan pendidikan Rukun Negara. Usaha mempertingkatkan kualiti Tabika Perpaduan yang dilaksanakan secara inklusif ini adalah bertujuan untuk memastikan semua murid berpeluang menerima pendidikan yang berkualiti dan menepati matlamat penubuhannya sebagai tapak integrasi untuk menyemai dan memupuk semangat perpaduan.

10 Inisiatif Baru

10 inisiatif baru telah dibangunkan oleh Kementerian Perpaduan bagi memantapkan lagi peranan Tabika Perpaduan sebagai institusi pendidikan awal kanak-kanak dalam membentuk kemenjadian murid. 10 inisiatif baharu Tabika Perpaduan adalah tersebut merangkumi :

 

Modul Penghayatan Rukun Negara

 

Buku Aktiviti Khusus Tabika Perpaduan;

 

Modul Kemahiran Jom Urus Diri.

 

Buku aktiviti dan Lembaran Kerja

 

Pelan kursus dan latihan guru Tabika Perpaduan

 

Buku panduan pengajaran tahunan, mingguan dan harian

 

Buku pentaksiran harian dan bulanan

 

 

Buku pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan

 

 

Unit Naziran Tabika Perpaduan

 

 

Memantapkan imej dan identiti Tabika Perpaduan

 

 

Buku Panduan Pengajaran Komunikasi Asas

Pelbagai Bahasa

 

 • Cara Permohonan
 • Pendaftaran
 • Lembaran Kerja

SENARAI TABIKA PERPADUAN SELURUH MALAYSIA
PERMOHONAN KEMASUKAN

Permohonan ke Tabika Perpaduan bagi ambilan kanak-kanak tahun berikutnya, boleh dibuat di dalam bulan Mac sehingga Julai pada tahun semasa. Terdapat dua cara bagi permohonan ke Tabika Perpaduan iaitu :  

 1. Secara manual :

  • Ibu bapa atau penjaga boleh terus ke Tabika Perpaduan yang dipohon untuk mendapatkan borang pendaftaran dan mengisi borang tersebut.
  • Ibu bapa atau penjaga akan mendapat keputusan bagi pendaftaran kanak-kanak ke Tabika Perpaduan pada bulan September secara emel, whatsapp atau pegeposan surat secara terus.
 2. Secara atas talian (online) :
  • Ibu bapa atau penjaga boleh mengisi borang secara atas talian di link DI SINI
  • Ibu bapa atau penjaga akan mendapat keputusan bagi permohonan pendaftaran kanak-kanak ke Tabika Perpaduan pada 1 Oktober secara semakan atas talian di link DI SINI , emel, whatsapp atau pegeposan surat secara terus.
SYARAT KEMASUKAN KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI SEPERTI BERIKUT
 • Kanak-kanak adalah warganegara Malaysia
 • Berumur 4 - 6 tahun
 • Kanak-kanak tidak mempunyai risiko berkeperluan khas
 • Mempunyai dokumen sokongan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib bagi kemasukan kanak-kanak berstatus anak angkat kepada penduduak tetap/ penduduk tempatan
SEMAKAN PERMOHONAN

Semakan perohonan kemasukan kanak-kanak boleh dibuat selepas 1 Oktober. Terdapat dua cara bagi semakan permohonan kemasukan ke Tabika Perpaduan iaitu :  

 1. Secara atas talian (online) :

  • Semakan boleh di buat DI SINI.
 2. Secara manual :
  • Ibu bapa boleh mendapatkan pengesahan permohonan kemasukan kanak-kanak ke Tabika Perpaduan secara bersurat daripada pihak Kelas Tabika Perpaduan
RAYUAN PERMOHONAN KEMASUKAN KANAK-KANAK

Rayuan bagi permohonan pendaftaran kanak-kanak ke Tabika Perpaduan boleh dilaksanakan dengan menghantar surat rayuan secara terus kepada guru bagi kelas dalam tempoh dua minggu selepas keputusan diperolehi.  

PENDAFTARAN KANAK-KANAK YANG DITERIMA

Bagi kanak-kanak yang diterima kemasukkannya ke Tabika Perpaduan, semakan yuran, buku insurans dan uniform adalah seperti yang ditetapkan oleh pihak JPNIN dan Kementerian Perpaduan Negara dari masa ke semasa.  

LEMBARAN KERJA 5 TAHUN

 

Bahasa Melayu

 

Bahasa Inggeris
Aktiviti pembelajaran berteraskan Bahasa Melayu membolehkan murid memberi respons secara bertatasusila terhadap pelbagai bahan rangsangan yang didengar, berkomunikasi dan menyampaikan idea, membaca dan memahami ayat mudah, menulis perkataan, frasa dan ayat mudah.
The learning experience will enable pupils to listen and respond using appropriate verbal and non-verbal responses, communicate using simple sentences with manners, read and understand simple sentences, write words and phrases.

 

Matematik

 

Sains
Aktiviti pembelajaran berteraskan Matematik membolehkan murid memupuk minat dalam matematik melalui pelbagai aktiviti dan pengalaman seharian, menguasai konsep asas matematik, meningkatkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.
Aktiviti pembelajaran berteraskan Sains membolehkan murid mengembangkan sikap ingin tahu dan minat tentang dunia di sekeliling mereka, menguasai kemahiran saintifik dan berfikir secara kreatif dan kritis, mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni, berinteraksi dan berkongsi maklumat serta menyelesaikan masalah.
                     

 

Pendidikan Islam dan Jawi

 

Pendidikan Moral
Aktiviti pembelajaran berteraskan Pendidikan Islam membolehkan murid mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafaz surah-surah pendek dan mempelajari Bahasa Arab mudah, memahami asas beriman dan beribadah kepada Allah, mengenali sirah dan peribadi Rasulullah SAW serta berusaha mencontohinya, mengamalkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan, membolehkan murid mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafaz surah-surah pendek dan mempelajari Bahasa Arab mudah, membaca suku kata dan menulis huruf jawi dengan betul.
 
Pendidikan Moral memfokuskan pembentukan insan berakhlak mulia dengan berteraskan tiga domain iaitu keupayaan mental untuk mengenal pasti perlakuan baik atau benar dan perlakuan jahat atau salah, kesedaran perasaan moral melahirkan kesedaran untuk berkelakuan baik apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang tidak betul, tindakan moral yang ada kaitan antara penaakulan moral dan emosi moral secara rela hati dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti.


LEMBARAN KERJA 6 TAHUN

 

Bahasa Melayu

 

Bahasa Inggeris
Aktiviti pembelajaran berteraskan Bahasa Melayu membolehkan murid memberi respons secara bertatasusila terhadap pelbagai bahan rangsangan yang didengar, berkomunikasi dan menyampaikan idea, membaca dan memahami ayat mudah, menulis perkataan, frasa dan ayat mudah.
The learning experience will enable pupils to listen and respond using appropriate verbal and non-verbal responses, communicate using simple sentences with manners, read and understand simple sentences, write words and phrases.

 

Matematik

 

Sains
Aktiviti pembelajaran berteraskan Matematik membolehkan murid memupuk minat dalam matematik melalui pelbagai aktiviti dan pengalaman seharian, menguasai konsep asas matematik, meningkatkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.
Aktiviti pembelajaran berteraskan Sains membolehkan murid mengembangkan sikap ingin tahu dan minat tentang dunia di sekeliling mereka, menguasai kemahiran saintifik dan berfikir secara kreatif dan kritis, mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni, berinteraksi dan berkongsi maklumat serta menyelesaikan masalah.

 

Pendidikan Islam dan Jawi

 

Pendidikan Moral
Aktiviti pembelajaran berteraskan Pendidikan Islam membolehkan murid mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafaz surah-surah pendek dan mempelajari Bahasa Arab mudah, memahami asas beriman dan beribadah kepada Allah, mengenali sirah dan peribadi Rasulullah SAW serta berusaha mencontohinya, mengamalkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan, membolehkan murid mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafaz surah-surah pendek dan mempelajari Bahasa Arab mudah, membaca suku kata dan menulis huruf jawi dengan betul.
Pendidikan Moral memfokuskan pembentukan insan berakhlak mulia dengan berteraskan tiga domain iaitu keupayaan mental untuk mengenal pasti perlakuan baik atau benar dan perlakuan jahat atau salah, kesedaran perasaan moral melahirkan kesedaran untuk berkelakuan baik apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang tidak betul, tindakan moral yang ada kaitan antara penaakulan moral dan emosi moral secara rela hati dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti.


,>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,>